ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A POPART Kft. (a továbbiakban: POPART vagy Adatkezelő) elkötelezett honlapjára látogatói, szolgáltatásainak megrendelői és partnerei információs önrendelkezéshez való alapvető jogának védelme iránt. A POPART kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, illetve azok alapján járjon el.

A POPART, mint adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. Jelen adatkezelési tájékoztató a fent említett személyek személyes adatainak a POPART által történő kezelésére vonatkozik és ismerteti, hogy:

 • az Ön mely személyes adatait kezeljük;
 • milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait (beleértve az adatkezelés jogalapját is);
 • milyen módon kezeljük az Ön személyes adatait;
 • Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg.

Az adatkezelési tájékoztató az oldal alján feltüntetett időponttól alkalmazandó. Az adatkezelési tájékoztatót bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, ezért javasoljuk, hogy azt időről időre tekintse át. Felhívjuk figyelmét, hogy kérdés esetén az Adatkezelőtől tájékoztatás is kérhető.

1. Az Adatkezelő bemutatása

Cégnév: POPART Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 037 Budapest, Bokor utca 9-11. -I.em Ü/2.
Cégjegyzékszám: 01-09-410556
Adószám: 13356844-2-41
Képviseli: Kollár Csaba ügyvezető, Varga Zoltán ügyvezető
Honlap: www.popgroup.hu
Elektronikus elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. Jogszabályi háttér, fogalommeghatározások

2.1. Jogszabályi háttér:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2.2. Fogalommeghatározások

A jelen tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a GDPR 4. cikke, valamint az Infotv. 3. §-a tartalmazza. Ennek megfelelően az alábbi főbb fogalmakat emeljük ki:

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát.

3. Adatkezelési alapelvek

A POPART az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapelveknek megfelelően jár el (GDPR 5. cikk (1)-(2) bekezdés):

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a POPART az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érelmében a POPART kizárólag olyan adatot kezel, amely kezelésére jogosult, amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik, továbbá a POPART adatkezelése mindenben és mindenkor megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak;
 • célhoz kötöttség elve: a POPART a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • adattakarékosság elve: a POPART az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően a POPART nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges;
 • pontosság elve: a POPART adatkezelése pontos és naprakész. A POPART minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
 • korlátozott tárolhatóság elve: A POPART a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre;
 • integritás és bizalmas jelleg elve: A POPART megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet;
 • elszámoltathatóság elve: A POPART felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért. Ennek értelmében a POPART gondoskodik a vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés minden esetben célhoz kötött. Minden egyes adatkezelés az Adatkezelő feladatához kötődik, mely feladat ellátása során az Adatkezelőnek jogalapja van az adatkezelésre. Az adatkezelés célját az Adatkezelő feladata határozza meg. A célhoz kötöttség elve [Infotv. 4. § (1) bekezdés, illetve GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont] alapján az adatkezelés célját előre meg kell határozni és közölni kell az érintettel, aki ily módon megfelelően gyakorolhatja önrendelkezési jogát, az adatkezelés során az adatot csak az adatfelvételkor meghatározott célból lehet kezelni és amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.

5. Az Adatkezelés jogalapjai

A különböző célú adatkezeléseknél a POPART az egyes, általa kezelt, és a jelen tájékoztatóban nevesített adatok vonatkozásában történő adatkezeléseinek jogszerűségét az alábbi jogalapok valamelyikére alapítja:

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
 • szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
 • jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont];
 • létfontosságú érdek védelme: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont];
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés: az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

6. Az érintett személy jogai

6.1. Az érintetti jogok

A POPPART az Infotv. valamint a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbi jogokat biztosítja az érintettek számára:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • tájékoztatáshoz való jog az adatvédelmi incidensről;
 • visszavonáshoz való jog;
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog);
 • a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog;
 • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

6.2. Az egyes érintetti jogok bemutatása

6.2.1. Tájékoztatáshoz való jog

A. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések (GDPR 12. cikk)
 • A POPART megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve az elektronikus utat is - kell megadni.
 • A POPART elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását, a POPART az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
 • A POPART indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a POPART a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha a POPART nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a POPART, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a POPART -ot terheli.
 • A POPART az érintettnek jogosultságaival kapcsolatos kérelmeiről, azok teljesítéséről nyilvántartást köteles vezetni, amely legalább a következőket tartalmazza:
  (i) az érintett neve, elérhetőségi adatai;
  (ii) a kérelem tárgya;
  (iii) a kérelem beérkezésének, valamint teljesítésének ideje;
  (iv) a kérelem teljesítésének formátuma;
  (v) elutasítás esetén az elutasítás indoka;
  (vi) a POPART, mint adatkezelő megjegyzései.
B. Előzetes tájékozódáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés (GDPR 13. cikk)
 • Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a POPART a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat: (i) a POPART és a képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; (ii) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; (iii) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén POPART vagy harmadik személy jogos érdekei; (iv) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; iv) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

6.2.2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, információkhoz hozzáférést kapjon. Továbbá, az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

6.2.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

6.2.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (GDPR 19. cikk).

6.2.6 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog érvényesülését.

6.2.7. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6.2.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.2.9. Korlátozások (GDPR 23. cikk)

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

6.2.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

6.2.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jo0g (hatósági jogorvoslathoz való jog) (GDPR. 77. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

6.2.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

6.2.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Tájékoztatjuk, hogy a per elbírálása az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a POPART az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a POPART, az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet.

Kérjük, hogy a POPART adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fenti eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak a POPART -hoz.

7. Az adatkezelések bemutatása

7.1. Szerződéses partnerek, ügyfelek

A POPART szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben vagy működéséhez kapcsolódóan természetes és jogi személyekkel szerződéses jogviszonyt létesít és ezzel összefüggésben személyes adataikat kezeli. Míg a természetes személyek, valamint az egyéni vállalkozók valamennyi adata személyes adatnak minősül, addig jogi személyek esetében kizárólag a törvényes képviselő, valamint a kapcsolattartó neve és kapcsolati adatai, továbbá bizonyos esetekben a feladatot teljesítő személy neve minősülnek személyes adatoknak.

Az adatkezelés jogalapja természetes személyek és egyéni vállalkozók esetében jellemzően szerződés teljesítése, a Számviteli tv. 169.§-a szerinti bizonylatolási kötelezettség teljesítése körében jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési időtartam alatt jogos érdek. Jogi személyekkel kötött szerződés esetében az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Bizonyos személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl.: pótlólagos kapcsolati adatok).

Az adatkezelés időtartama jellemzően igazodik az alapul szolgáló szerződéshez, az elévülési időhöz, illetve a bizonylatolási kötelezettséghez.

Az adatkezelés részleteit az alábbiakban foglaljuk össze:

Az adatkezelés célja: A megbízási, tanácsadási és egyéb szerződések előkészítése, megkötése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, bizonylatolási kötelezettség, illetve jogi igények érvényesítése és védelme.
Az adatkezelés jogalapja: Természetes személyek és egyéni vállalkozók esetében: - szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdése alapján; - jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1)(c) bekezdése alapján a bizonylatolási kötelezettséghez kapcsolódva a Számviteli tv. 169.§-a szerint, - a Ptk.6:22. §-hoz kapcsolódva a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdése szerinti jogos érdek az elévülési időtartam alatt, - szűk körben az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése alapján. Jogi személyek esetében: A GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdése szerinti jogos érdek az alapul szolgáló szerződés fennállása, illetve az elévülési időtartam alatt.
Jogos érdek megnevezése: Jogi igények érvényesítése és védelme a Ptk. 6:22. §-ban nevesített általános elévülési időtartamhoz kapcsolódóan, illetve a jogi személyek törvényes képviselőihez, kapcsolattartóihoz, a feladatteljesítő személyhez kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az érintettek kategóriái: A POPART-al szerződéses jogviszonyt létesítő személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái: Természetes személy esetében jellemzően: név, lakcím, tartózkodási hely, születési hely és idő, adóazonosító jel, anyja neve, bankszámlaszám, a teljesítési igazoláson és a szerződésben feltűntetett adatok, telefonszám, e-mail cím. Egyéni vállalkozó esetében: a fenti adatok, továbbá a székhely, az adószám és a nyilvántartási szám. Jogi személyek: törvényes képviselő és a kapcsolattartó neve és kapcsolati adatai (e-mail cím és/vagy telefonszám),
A személyes adatok forrása: Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennállása, azt követően az elévülési időtartam 5 éve, illetve a bizonylatolási időtartam 8 éve. Hozzájárulás esetében a hozzájárulás visszavonásáig..
Címzettek: A POPART ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, jogvita esetén a POPART által megbízott ügyvédi iroda képviselői és munkatársai.
Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem kerül rá sor.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás: Nem történik automatizált döntéshozatal.
Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az adatszolgáltatás a jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A kapcsolati adatok tekintetében önkéntes az adatszolgáltatás.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait: Adatszolgáltatás hiányában a szerződést nem áll módunkban megkötni.

7.2. A www.popgroup.hu weblap adatkezelései

7.2.1. A weblapfelhasználók adatai

A weblapjainkra látogatókról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a weblap felhasználói élményét, illetve segítjük a biztosított szolgáltatásaink kezelését.

Süti (cookie) tájékoztató:

A „süti” egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el, és amely nyilvántartja a weboldalon végzett navigálást, így amikor újra meglátogatja az adott webhelyet, akkor az személyre szabott lehetőségeket jeleníthet meg az utolsó látogatásáról eltárolt információk alapján. A sütik tehát olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A sütik segítségével nyomon követhetjük, hogyan használja a weblapunkat. Ez segít minket a webhely és szolgáltatásaink fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján.

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el. Az alábbi linken találja az általunk használt sütiket és használatuk célját: [Süti nyilatkozat link].

A sütik fajtái

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. A személyes adatok kezelésével járó szükségszerű sütiket a POPART azon jogos érdekéből (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés) alkalmazza, hogy a weboldal megfelelően tudjon működni, annak szolgáltatásai biztonságosan elérhetőek legyenek, a szolgáltatást hosszútávon fenn tudjuk tartani. Tekintettel arra, hogy a technikai szempontból szükségszerű sütik többnyire rövid lejáratúak és a működéshez elengedhetetlenek, azok alkalmazása a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

2. Statisztikai sütik

A statisztikai sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, valamint segítenek abban, hogy megértsük, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A személyes adatok kezelésével járó statisztikai sütik alkalmazásának jogalapja a látogató hozzájárulása (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az adatkezelés időtartama a sütitől függ.

3. Használatot elősegítő, felhasználói élményt javító sütik

A használatot elősegítő, illetve felhasználói élményt javító sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni és elemezni, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott szolgáltatásnyújtást, illetve megváltoztatják a weboldal kinézetét. Annak érdekében, hogy a felhasználóknak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk és a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a weboldal látogatásait, használatát elemezhessük, sütiket helyezünk el böngészőjére és használjuk az abból nyert adatokat az Ön előzetesen kifejezett hozzájárulása alapján. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja. Az adatkezelés időtartama a sütitől függ.

4.Marketing sütik

A marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A marketing sütik alkalmazásának célja az, hogy a POPART és hirdetéskiszolgáló partnerei releváns tartalmat és hirdetéseket tegyen közzé a látogatók számára, és hogy a POPART harmadik felek reklámfelületein ismételten elérje hirdetések útján a látogatót. A személyes adatok kezelésével járó marketing sütiket a látogató hozzájárulása alapján alkalmazzuk. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja. Az adatkezelés időtartama a sütitől függ.

A sütik típusai kiszolgáló szerint

Kiszolgáló szerint megkülönböztetünk saját és harmadik fél szolgáltató sütiket. A saját és harmadik fél szolgáltató sütijei között az a különbség, hogy a saját sütiket az a weboldal hozza létre, amelyet a látogató meglátogat, míg a harmadik féltől származó külső sütik bá a honlap megtekintésekor töltődnek le, de nem az üzemeltető doménjéről, hanem a külső szolgáltató doménjéről, a sütit tehát a weboldal üzemeltetőjétől eltérő személy telepíti.

7.2.2. Kapcsolatfelvétel a honlapon és a közösségi oldalakon megadott elérhetőségeken keresztül

A POPART abban az esetben is kezelheti az Ön személyes adatait, ha a weboldalon, vagy közösségi oldalainkon (Facebook, Instagram, Youtube) közzétett elérhetőségükönk (e-mail) keresztül felveszi velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés részleteit az alábbiakban foglaljuk össze:

Az adatkezelés célja: Megkeresés megválaszolása, valamint a kapcsolatfelvétellel, kapcsolattartással kapcsolatos feladatok elvégzése
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
Az érintettek kategóriái: Kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek
Kezelt személyes adatok kategóriái: Név, e-mail cím, esetleges megadott egyéb személyes adatok
A személyes adatok forrása: Az érintettek
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó kapcsolatfelvételt követő 30 (harminc) nap.
Címzettek: A POPART ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
Harmadik országba történő adattovábbítás: ------
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás: ------
Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az adatszolgáltatás önkéntes
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait: Amennyiben a kapcsolatfelvétel során Ön nem adja meg személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk kérdéseit megválaszolni.

7.3. Egyéb adatkezelések

Azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek a jelen tájékoztatóban nem kerülnek bemutatásra, az Adatkezelő az adat felvételekor tájékoztatja az érintettet.

8. Adatbiztonság

A POPART kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Adatfeldolgozók

A POPART az érintettek személyes adatait azok adatfeldolgozása céljából az alábbi adatfeldolgozóknak adja át:

Könyvelést ellátó vállalkozás, mint adatfeldolgozó:
WTS Klient Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Adószám: 13349525-2-42
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adatkezelési tájékoztató: https://wtsklient.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Tárhely-szolgáltatást nyújtó vállalkozás, mint adatfeldolgozó:
ATW INTERNET Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. Fsz. 1.
Adószám: 13471868-2-41
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adatkezelési tájékoztató: https://atw.hu/adatvedelem

Budapest, 2024. április 1.

separator